Ткаченко Володимир

Володимир Ткаченко. «Я повернусь...»

music - V. Tkachenko
lyrics - O. Mozgova
electric bandura/bandura - I. Tkalenko
sound - V. Grigorovitch (kievsoundstudio).

Об'єднати вміст