Затверджене Положення про Експертну раду Міністерства культури України з питань сучасного мистецтва

Міністерство куультури України видало наказ від 02.12.2016 № 1130 «Про затвердження Положення про Експертну раду Міністерства культури України з питань сучасного мистецтва» 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.12.2016  № 1130

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
20 грудня 2016 р. 
за № 1664/29794

Про затвердження Положення про Експертну раду Міністерства культури України з питань сучасного мистецтва

Відповідно до пункту 6 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495 (із змінами),НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Експертну раду Міністерства культури України з питань сучасного мистецтва, що додається.

2. Управлінню сценічного і візуального мистецтва (Білаш П.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Карандєєва Р.В.

Міністр

Є. Нищук


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства культури України 
02.12.2016  № 1130

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
20 грудня 2016 р. 
за № 1664/29794

ПОЛОЖЕННЯ 
про Експертну раду Міністерства культури України з питань сучасного мистецтва

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок утворення та діяльності Експертної ради Міністерства культури України з питань сучасного мистецтва (далі - Експертна рада).

2. Експертна рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Мінкультури, що утворений з метою напрацювання принципів та ефективної стратегії формування державної політики у сфері сучасного мистецтва, фахового підходу до вирішення проблем його розвитку.

3. Терміни у цьому Положенні вживаються у таких значеннях:

культурна інституція - установа, організація або заклад (музеї, фонди, арт-центри, галереї, профільні наукові інститути, заклади освіти, громадські організації тощо), а також суб’єкти приватного права, що виконують важливі для суспільства функції та/або представляють інтереси фахової спільноти у сфері культури і мистецтва;

сучасне мистецтво - сукупність сформованих у другій половині ХХ століття художніх засобів та форм, в яких основна увага приділяється концептуальному вираженню проблематики взаємовідносин особистості та суспільства, що виражаються переважно у медіа-мистецтві (відео-арт, медіа-інсталяція, медіа-перформанс тощо), яке створюється та висвітлюється за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (відео-, комп’ютерні, мультимедійні тощо), а також у традиційних видах мистецтва (скульптура, живопис, графіка тощо).

Терміни «потенційний конфлікт інтересів», «реальний конфлікт інтересів» (далі - конфлікт інтересів) вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції».

Термін «телекомунікаційні системи» вживається у значенні, наведеному у Законі України«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

4. У своїй роботі Експертна рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

5. Рішення про утворення або ліквідацію Експертної ради, її кількісний та персональний склад затверджуються наказами Мінкультури.

6. Основними завданнями Експертної ради є:

розробка пропозицій щодо формування державної політики у сфері сучасного мистецтва;

налагодження ефективної комунікації та взаємодії між Мінкультури та фаховою спільнотою у сфері сучасного мистецтва;

напрацювання практичних рекомендацій для забезпечення професійного розвитку і презентації українського сучасного мистецтва в Україні та за кордоном;

розгляд питань, ініційованих Мінкультури, що належать до компетенції Експертної ради;

інші питання, пов’язані з розвитком сучасного мистецтва в Україні.

7. Експертна рада має право:

вносити пропозиції керівництву Мінкультури з питань, що належать до її компетенції;

надавати експертні висновки;

утворювати робочі групи (у разі потреби);

одержувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

8. Склад Експертної ради затверджується наказом Мінкультури один раз на три роки. Після закінчення трирічного строку повноважень персональний склад Експертної ради оновлюється не менш як на 1/3.

За потреби склад Експертної ради може змінюватися та доповнюватися. Загальна кількість членів Експертної ради має становити не менше дев'яти та не більше п'ятнадцяти осіб. До складу Експертної ради входять голова, заступник голови, члени Експертної ради та секретар.

До роботи в Експертній раді можуть залучатися провідні науковці, митці, фахівці відповідної сфери культури та мистецтва, представники інститутів громадянського суспільства (за згодою), а також заступник Міністра культури України відповідно до розподілу обов’язків.

9. Голова Експертної ради та його заступник обираються з числа членів Експертної ради шляхом відкритого голосування присутніх на засіданні.

Голова Експертної ради:

визначає порядок денний засідань Експертної ради;

веде засідання, виносить питання на голосування, оголошує його результати;

запобігає конфлікту інтересів у діяльності членів Експертної ради;

забезпечує всебічний та об’єктивний розгляд питань, що розглядаються на засіданні;

підписує протокол засідання;

представляє Експертну раду у взаємовідносинах з Мінкультури, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.

10. Секретар Експертної ради, який є працівником Мінкультури, виконує такі функції:

забезпечує ведення протоколів засідання Експертної ради;

доводить протокол засідання Експертної ради до відома керівництва Мінкультури;

готує матеріали для розгляду на засіданні Експертної ради;

бере участь у засіданнях Експертної ради без права голосу.

11. У разі відсутності секретаря протокол засідання Експертної ради веде особа з числа її членів, уповноважена головою Експертної ради.

12. Кандидатами у члени Експертної ради можуть бути особи, які мають вищу освіту, а також відповідають таким критеріям:

1) для художників, організаторів мистецьких проектів та представників культурних інституцій - успішний досвід роботи у сфері сучасного мистецтва (не менше 5 років); досвід участі у мистецьких заходах у сфері сучасного мистецтва або їх організації (більше 10) у державних або приватних галереях, музеях, фондах, арт-центрах тощо, у тому числі організації міжнародних заходів (не менше 3);

2) для фахівців та арт-критиків у сфері сучасного мистецтва - публікація не менше 10 статей у 5 або більше фахових друкованих виданнях та досвід участі у конференціях, лекціях, освітніх програмах.

13. Формування персонального складу Експертної ради здійснюється на підставі заявок від культурних інституцій або осіб, які працюють у сфері сучасного мистецтва.

Заявки подаються у довільній формі до Мінкультури після оприлюднення на його офіційному веб-сайті оголошення про надання пропозицій щодо кандидатур до складу Експертної ради.

До заявки додаються:

коротка біографічна інформація про кандидата, яка підтверджує його відповідність критеріям, визначеним у пункті 12 цього розділу;

рекомендаційний лист від щонайменше однієї культурної інституції, яка сприяє розвитку сучасного мистецтва (галерея, музей, науковий інститут, фонд, арт-центр тощо);

письмова згода на обробку персональних даних кандидата.

Кандидат до складу Експертної ради є відповідальним за достовірність поданої інформації.

14. До складу Експертної ради можуть входити не більше трьох представників від однієї культурної інституції.

Список осіб для формування складу Експертної ради з числа кандидатів формується за такими критеріями:

1) професійне та інституційне розмаїття кандидатів;

2) вагомість здобутків кандидатів у сфері сучасного мистецтва та їх визнання у фаховій спільноті;

3) вагомість здобутків культурних інституцій у сфері сучасного мистецтва та їх визнання у фаховій спільноті;

4) досвід роботи кандидатів в експертних комісіях, радах, робочих та дослідницьких групах, журі тощо з питань сучасного мистецтва.

15. Мінкультури забезпечує вільний доступ до інформації щодо кандидатів до складу Експертної ради шляхом її оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінкультури.

II. Порядок роботи Експертної ради

1. Формою роботи Експертної ради є засідання, яке проводиться не рідше ніж один раз на рік.

Засідання Експертної ради веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови Експертної ради.

Порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Експертної ради визначає її голова, про що секретар завчасно повідомляє членів Експертної ради.

Члени Експертної ради можуть брати участь у засіданні дистанційно за допомогою засобів телекомунікаційних систем.

Засідання Експертної ради може відбуватися у спеціально обладнаному приміщенні.

2. Засідання Експертної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.

Рішення Експертної ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

3. У разі наявності у члена Експертної ради конфлікту інтересів він має повідомити про нього голову Експертної ради перед початком будь-якої дискусії або обговорювання певного питання.

Якщо про існування конфлікту інтересів стало відомо після прийняття рішення Експертною радою, таке рішення скасовується головою Експертної ради та призначається повторне засідання.

4. Рішення Експертної ради оформлюється протоколом, який підписується секретарем та головуючим на засіданні.

Рішення Експертної ради має рекомендаційний характер.

Експертні висновки та інші матеріали, що стосуються розгляду відповідних пропозицій, проектів тощо, є службовою інформацією, пов’язаною з процесом прийняття рішення.

5. Рішення Експертної ради доводиться до відома Мінкультури для відповідного реагування.

Мінкультури інформує Експертну раду про результати розгляду рішення та надає роз’яснення щодо підстав для його прийняття.

6. Матеріально-технічне забезпечення засідань Експертної ради здійснює Мінкультури.

7. Інформація про роботу Експертної ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.

Начальник 
управління сценічного 
і візуального мистецтва

П.М. Білаш

Джерело: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1002-2016-р